BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS

Als Baptistengemeente Ichthus willen wij een gemeente zijn waar je Jezus kunt leren kennen, kan ontdekken wat het betekent om Jezus te volgen in het dagelijks leven, en waar we met elkaar groeien in het zijn van een leerling van Jezus.

Baptistengemeente Ichthus is een gemeente waarin iedereen meedoet en zijn plaats vindt. Ieder lid draagt zijn steentje bij om de kerk te bouwen, onder Gods leiding. Wij geloven dat het daarbij ook belangrijk is dat we als gemeente onze zaken op orde hebben; geestelijk, organisatorisch en financieel. Op die manier willen we met elkaar groeien en een veilige en prettige kerk zijn binnen de Waddinxveense samenleving; een open gemeente waar mensen Jezus kunnen leren kennen.

Missie & kernwaarden

Dit is wat wij geloven

Als Baptistengemeente geloven we in God onze Vader die in Jezus Christus zichzelf bekend heeft gemaakt en ons troost en leidt door de Heilige Geest. Jezus is onze Redder en Verlosser en heeft ons door Zijn verzoenend lijden, dood en opstanding vrijgemaakt; Hij leeft en gaat ons voor om te leven naar Gods wil en de geweldige toekomst die Hij voor ons bereid heeft. In de Bijbel toont God zijn weg met Zijn schepping. Van het begin af aan, heeft Hij ons mensen op het oog; wij zijn een afspiegeling van wie Hij is.

Die beloftevolle weg ging Hij al in een vroeg stadium met zijn volk Israël; sinds Jezus Christus’ dood en opstanding mogen wij niet-Joden ook deelgenoot zijn van de weg. Hij roept ons dagelijks in geloof en vertrouwen zijn wil te doen en hiernaar te leven. In de navolging van Jezus willen wij onze verbondenheid met zijn dood en opstanding laten zien in de geloofsdoop door onderdompeling. Daarnaast denken we aan het offer van Christus door het door Hem ingestelde avondmaal te vieren, totdat Hij komt.

Als Baptistengemeente zijn we samen onderweg om ons geloof in Hem vorm te geven, te groeien in Hem en ons geloof te vieren. Op zondagen doen we dat in aanbidding, verkondiging, gebed, getuigenis en avondmaal. Maar ook doordeweeks zijn we in Christus met elkaar verbonden en delen we ons geloof met de gaven die Hij ons heeft toevertrouwd. Als gemeente staan we open naar elkaar, maar ook naar de mensen die (nog) geen deel van onze gemeente zijn.

Immers, God heeft ons allen uitgekozen om kinderen van Hem te worden. Als Baptistengemeente Ichthus willen we verbinden met een ieder die Jezus erkent als Heer. Ook voor mensen die niet vertrouwd zijn met het Evangelie willen we een aangename plek zijn om Jezus te helpen vinden, te volgen en te verkondigen.

"We zijn samen onderweg om ons geloof in Hem vorm te geven, te groeien in Hem en ons geloof te vieren."

De oudsten

Het leiderschap in de gemeente wordt gevormd door een oudstenraad van gedoopte mannen. Vanuit de oudstenraad is het bestuur van de gemeente gevormd. Op dit moment bestaat de oudstenraad uit zes broeders die allen zijn benoemd voor een periode van drie jaar. Een lid van de oudstenraad dient maximaal tweemaal een periode van drie jaar.

structuur diensten

de dienst

Elke zondagochtend komen we met elkaar om 10:00uur samen in het Anne Frank Centrum in Waddinxveen. De dienst duurt tot 11.45uur.

kinderen

tijdens de dienst is er crèche voor de allerkleinsten. Na het kinderlied start ook de zondagsschool voor de onderbouw en middenbouw. De bovenbouw gaat na het aanbiddingsblok naar de zondagschool.

na de dienst

Na de dienst is er uitgebreid ruimte voor contact met elkaar, onder het genot van koffie, thee of limonade en een koekje.

Meer informatie over onze diensten, de crèche en de zondagsschool kan je hier vinden.

Kennismaken met de gemeente 

Kom je al een kortere of langere tijd naar de Baptistengemeente Ichthus en overweeg je om lid te worden van de gemeente? Om de gemeente nog beter te leren kennen en hier een goede keuze in te kunnen maken, wordt er meerdere keren per jaar een kennismakingskring georganiseerd. 

Tijdens de kennismakingskring worden in een aantal avonden de verschillende aspecten van de gemeente besproken. Opgeven of informatie aanvragen over de gemeente, kan via secretariaat@baptistengemeente-ichthus.nl 

Bouw mee

bidden

De gemeente en haar leiding steunt op het gebed van de broeders en zusters. Tijdens de huiskringen, tijdens bidstonden, in de persoonlijke stille tijd van mensen en tijdens de diensten wordt gebeden voor een gezonde gemeente naar Gods wil.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met George Bekx. secretariaat@baptistengemeente-ichthus.nl 

doen

Er zijn altijd vacatures die bij jouw gaven en talenten passen. Het is mooi om samen de gemeente te bouwen. Voor de leden van Ichthus is binnen het primaire communicatiekanaal (de Ichthus APP), altijd vacatures die bij jouw gaven en talenten passen en waarin je je mag ontwikkelen. Is er geen vacature beschikbaar die bij jouw talent past? Eigen initiatief om je talenten te willen inzetten wordt altijd gewaardeerd. 

Meer weten over een vacature? Stuur een bericht naar Maarten de Vos. secretariaat@baptistengemeente-ichthus.nl 

geven

Naast de geestelijke gezondheid van de gemeente, is het belangrijk dat er een gezonde financiële huishouding is. Samen dragen we bij aan een sluitende begroting om de uitgaven van de gemeente te dekken. De Baptistengemeente Ichthus heeft een ANBI status. 

Meer over onze ANBI status kunt u hier lezen.

Binnen Baptistengemeente Ichthus is er voor iedereen een plek om te dienen. Een van de kernwaarden is, dat iedereen op zijn of haar manier meedoet en meebouwt aan de gemeente. Dat kan op drie manieren:

Website design & ontwikkeling door LUX BRANDS | Foto’s door Francesca van Willigen